Radio B-A-Z Weer van A tot Z

Hier maak je kennis met de hoofdthema's van ons programma, van A tot Z


A lle macht aan de burgers
Het zijn de burgers die de werkingsmiddelen van de gemeente samenstellen. De burgers moeten dan ook veel actiever en directer betrokken worden bij het dagelijks bestuur en de besteding van “hun” centen.

Belastingen
De belastingen gingen de voorbije jaren fors omhoog. Door de diverse megalomane projecten zal er de eerste jaren bijna geen ruimte zijn om deze te verlagen. Maar ze mogen zeker niet stijgen en moeten op termijn terug zakken naar een aanvaardbaar (leefbaar) niveau.

Communicatie
Is al jaren een pijnpunt binnen onze gemeente. Burgers die inlichtingen wensen of een vraag stellen aan het bestuur moeten hier op een redelijke termijn een afdoend antwoord op ontvangen.

Dienstvaardigheid
Moet dringend verbeteren en hét uitgangspunt van het bestuur zijn. De gemeente moet bestuurd worden in het belang van en voor zijn burgers.
Dierenwelzijn
Onze gemeente staat slecht aangeschreven als het op dierenwelzijn aankomt. Hier is nog héél véél werk aan de winkel.

Economie
De lokale handel en economie lijdt onder de vele wegenwerken, betalend parkeren, de continue verkeersinfarcten … Willen we van onze dorpskernen terug bruisende winkelgebieden maken moeten de nodige maatregelen getroffen worden om het voor zowel de uitbaters als de klanten terug een aangename ervaring te laten worden.

Fietsveilige gemeente
Waar nodig dient de infrastructuur verder verbeterd te worden. Maar een fietsveilige gemeente is enkel mogelijk als alle deelnemers aan het verkeer (auto, transport, voetgangers en ook fietsers) zich strikt houden aan de verkeersregels.

Goed bestuur
Is werken met de middelen die ter beschikking zijn. En die zullen de volgende jaren vrij beperkt zijn. Grote (megalomane) projecten zijn uit den boze en er zal zorgvuldig moeten geselecteerd worden uit de prioriteiten die op tafel zullen liggen.

Hulp aan de minstbedeelden
Burgers die écht in de problemen zitten verdienen onze grootste aandacht en ondersteuning. Maar al te vaak komt deze hulp niet terecht waar ze écht moet zijn. Een doorgedreven opvolging van alle dossiers tot ondersteuning dringt zich op.

Inspraak
Er moet een "inspraakpunt" komen waar burgers hun bemerkingen, klachten en voorstellen kunnen indienen. Met deze dient ook rekening gehouden te worden, voor zover dit wettelijk en financieel mogelijk en draagbaar is.

Jeugdbeleid
De jeugd is onze toekomst. Adviesraden zoals de jeugdraad, cultuurraad, milieuraad, sportraad hebben een cruciale rol. Ze vertegenwoordigen immers heel wat verenigingen die actief zijn in onze gemeente en adviseren het bestuur bij beleids-beslissingen. Uit onze vele gesprekken met verenigingen ervaren we echter dat er onvoldoende aandacht uitgaat naar de eigen voorstellen die gedaan worden vanuit deze verenigingen.

Kerntaken
De gemeente zal de volgende jaren geen budgettaire ruimte hebben om aan elke wens tegemoet te komen. We moeten ons dan ook meer en meer beperken tot de kerntaken die door de gemeente uitgevoerd dienen te worden. Met andere woorden : de gemeente moet op dieet.

Leren
Onderwijs is dé basis voor een degelijk gevormde volgende generatie. Dit moet in de best mogelijke omstandigheden uitgevoerd kunnen worden. Een doorlichting is noodzakelijk om het onderwijs in onze gemeente kwalitatief hoogstaand maar ook betaalbaar te kunnen houden. Ook kinderopvang dient gegarandeerd te zijn voor iedereen die het écht nodig heeft en dit betaalbaar.

Mobiliteit
Iedereen binnen (en ook buiten) onze gemeente kent de actuele toestand, en die is catastrofaal. Bij de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan moet vertrokken worden van de informatie die komt van de (wijk)verenigingen, handelaars en scholen. De mobiliteit moet van NUL herbekeken worden, inclusief het betalend parkeren.

Neen aan de vriendjespolitiek
Al te vaak moeten we vaststellen dat bij diverse projecten bepaalde burgers blijkbaar "bevoordeeld" worden. Dit kan niet ! “Iedere burger gelijk voor de wet” dient het eerste criterium te worden bij de beoordeling van de diverse projecten.

Ouderenzorg
Onze senioren hebben heel hun leven gegeven om de toekomst voor de volgende generaties maximaal veilig te stellen. Zij verdienen dan ook onze aandacht en ondersteuning, maar niet op een betuttelende manier. Onze senioren "actief" houden en hun de mogelijkheden bieden om op een aangename manier te kunnen genieten "van hun oude dag".

Pro-actief besturen
Beslissingen hebben gevolgen op middellange en lange termijn. Hier wordt veel te weinig rekening mee gehouden. Een voorbeeld : Als je 500 bijkomende wooneenheden toelaat, moet je ook weten dat er hierdoor jaren later gemiddeld 1000 kinderen zullen bijkomen, die onderwijs, ontspanning, sportaccomodatie enz. zullen nodig hebben. Infrastructuur die we nu niet hebben en ook op korte termijn niet zullen kunnen realiseren ...

Quo Vadis (waar willen we naartoe ?)
Dit is dé hamvraag voor de verkiezingen van 13 oktober 2024. Onze diverse programmapunten willen hierop een antwoord bieden.

Respect
Moet je als bestuur verdienen. En dit kan alleen maar als je als bestuur ook alle burgers respecteert, met hun kleine en grotere problemen en bekommernissen. Maar respect moet ook van de burgers komen naar de infrastructuur en verwezenlijkingen die het bestuur realiseert. Het is allemaal een beetje onze eigendom en dus de verantwoordelijkheid van ALLE burgers.

Sport voor allen
We vinden dat een degelijk uitgeruste infrastructuur beschikbaar moet zijn in alle deelgemeenten. Verenigingen moeten er terecht kunnen voor diverse activiteiten tegen betaalbare tarieven. Via de gemeentelijke website moet het ook eenvoudiger zijn om de beschikbaarheid van ruimtes na te gaan en lokalen direct te reserveren.

Tevreden burgers
Als we na een bestuursperiode merken dat een overgroot deel van de burgers tevreden is, is de missie geslaagd. Is dit niet het geval, zoals nu, dan dringen verregaande veranderingen zich op.

U bent onze eerste zorg
U, de burger, moet centraal staan in elke beslissing die het bestuur neemt.

Veiligheid
Onveiligheid en criminaliteit hebben zich verspreid tot alle uithoeken van onze gemeente. Enkel met een lik-op-stuk beleid en nultolerantie kunnen we dit probleem bij de wortel aanpakken vooraleer we de volledige controle verliezen.

Wonen
Onze gemeente zit "vol". Er moet dringend een stop komen op de ongebreidelde projecten van projectontwikkelaars en de nog beschikbare gronden moeten voorbehouden worden aan kleinschalige woonprojecten. Het wettelijk kader moet aangepast worden zodat eigenaars bestaande woningen kunnen opsplitsen in verschillende woonentiteiten. Voor zorg is deze wettelijke voorziening al mogelijk in het kader van kangoeroewonen. Het moet ook mogelijk zijn om samen met andere gezinnen te investeren in de aankoop en renovatie van zulke woningen. Hierdoor daalt de prijs per gezin en hoeven geen nieuwe stukken open ruimte aangesneden te worden.

Xylocultuur (een maximaal groene gemeente)
Er moet maximaal ingezet worden op het behoud van de beschikbare groene ruimtes, en waar mogelijk moet dit uitgebreid worden. Onze levenskwaliteit en levensomgeving is ons dierbaar, voor ons en ons nageslacht.

Yolo (You only live once)
We leven maar een keer. En de omgeving waarin we leven en wonen moeten we als een aangename en veilige haven ervaren. Een nieuw op te richten dienst moet zich over deze problematiek buigen.

Zuinig beleid
Eind 2025 zullen we de trieste recordhouder van de provincie Vlaams-Brabant zijn met de hoogste schuldgraad per inwoner, namelijk ± 2.000 euro ! Deze schuld moet drastisch naar beneden willen we de volgende generaties niet hypothekeren en met een onmogelijke financiële toes-tand opzadelen waarbinnen bijna niets meer mogelijk is.