Radio B-A-Z Weer van A tot Z

Op deze pagina vindt U vermeldenswaardige informatie aangaande de vorige Gemeenteraden. Tevens vindt U onder elke Gemeenteraad "links" naar de integrale toelichting van deze Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, met uitsluiting van de agendapunten voor de "besloten zitting".
Deze raden zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Normaal gaan deze door in de raadszaal in het oude gemeentehuis, maar omwille van herstellingswerken hebben deze momenteel plaats in de vergaderzaal van het nieuw Hoofdcommissariaat Politie AMOW op de Asphaltcosite 150.
Volgende gemeenteraad : maandag 15 januari 2024 om 20.00 u, Hoofdcommissariaat politiezone AMOW (Asphaltcosite 150, Asse )
Historiek Agenda - Besluitenlijst - Notulen
Historiek Data - Audioverslagen -Archief

18 december 2023

Uit de gemeenteraad van 18 december 2023 zijn volgende items volgens onze fractie B-A-Z (Burgers van Asbeek tot Zellik) het vermelden waard :

- De strategische nota als leidraad om het traject kind- en jeugdvriendelijke gemeente de komende jaren verder uit te werken werd goedgekeurd (Punt O.P.10)
- Aangaan van leningen ter financiering van investeringen (Punt O.P.17) & Aanpassing financieel meerjarenplan 5 2020-2026 (Punt O.P.21). Onze fractie stemde telkens TEGEN; dit beleid met overmatige megalomane projecten is niet het onze en zorgt ervoor dat de schuld per inwoner historisch (te) hoog wordt, wat een bedreiging betekent voor noodzakelijke investeringen in de toekomst.
- De hulpverleningszone Vlaams Brabant West, waaronder de brandweer en ziekenvervoer valt, zal ons (Gemeente Asse) in 2024 2.426.078 euro kosten. Dit is 5,65% van de totale kostprijs (Punt O.P.18)
- De politiezone AMOW (de gemeenten Asse, Merchtem, Opwijk & Wemmel), zal ons (Gemeente Asse) in 2024 4.214.140,33 euro kosten. (Punt O.P.19)
- Raadslid Gilbert Verdoodt (B-A-Z) vroeg cijfers op in het kader van de week van de handhaving. Deze cijfers worden hier gepubliceerd zodra beschikbaar.
- Raadslid Erik Beunckens (B-A-Z) bracht opnieuw de Onveiligheid aan het afrittencomplex Vliegwezenlaan/Pontbeek ter sprake. (Punt O.T.4). De inhoud van dit punt vindt U hier.
Waar we vorige maand nog alleen stonden, kwam er nu steun van de raadsleden Niel Delgouffe (Anders) en Finke Jacobs (Groen). De conclusie is dat er zéér dringend een evaluatie dient plaats te vinden teneinde oplossingen te bieden om dit afrittencomplex zo veilig mogelijk te maken, het KISS principe indachtig : “Keep It Stupid and Simple” ! Oordeelt U zelf : U kan het hele debat over dit punt hier herbeluisteren.

Integrale toelichting Gemeenteraad 18 december 2023
Integrale toelichting Raad voor Maatschappelijk Welzijn 18 december 2023


20 november 2023

Uit de gemeenteraad van 20 november 2023 zijn volgende items volgens onze fractie B-A-Z (Burgers van Asbeek tot Zellik) het vermelden waard :

- Uw dure drinkwaterfactuur bestaat uit 4 delen : 1. het vast recht (50€, 10€ korting per gedomicilieerde), 2. de échte waterprijs (±45% van het totaalbedrag), 3. de gemeentelijke bijdrage (±30% van het totaalbedrag) en 4. de bovengemeentelijke bijdrage (±22% van het totaalbedrag). Cijfers zijn bij benadering en kunnen varieren naargelang gezinssamenstelling en het verbruik) De bovengemeentelijke bijdrage moet elk jaar door de gemeenteraad worden goedgekeurd, op voorstel van Farys. Ons raadslid Gilbert Verdoodt vroeg om deze tarieven NIET te indexeren, want velen hebben het nu al moeilijk om hun facturen betaald te krijgen, zeker ook in appartementsgebouwen met 1 centrale teller. Het bestuur wou hier niet op ingaan en voor 2024 zal U dus als burger het maximum betalen. Onze fractie stemde TEGEN. (Meer info over deze "bijdragen" : vindt U hier.
- Tijdens de werken aan het station van Zellik verdween het zebrapad. Wij vroegen een tijd geleden om dit dringend terug aan te brengen. Dit gebeurde vorige week.
- De lichten op de N9 in Kobbegem zijn slecht geregeld en zorgen bijna dagelijks tijdens de spitsuren voor lange files, soms tot 2km lang, die er vroeger niet waren. Deze lichten blijken "een eigen leven te leiden", want enige logica is er niet te vinden. Gezien de N9 een gewestweg is, mag de gemeente hieraan niets doen, maar ze kan wel aandringen bij AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) om dit zo snel mogelijk op te lossen. Raadslid Erik Beunckens heeft aangedrongen om AWV "een schop onder hun kont" te verkopen teneinde dit zo snel mogelijk op te lossen.
- Met de invoering van de nieuwe centrumzone's 30km/h staan er nog veel verkeersborden van vroeger die voor verwarring zorgen. We vroegen om al deze verkeersborden zo snel mogelijk te verwijderen zodat de situatie voor iedereen minstens duidelijk is.
- De kruising tussen de fietssnelweg en de rijbaan in het centrum van Zellik (nabij de fontein) is levensgevaarlijk, gezien beide zijn gegoten in zwarte asfalt en er dus geen duidelijk onderscheid is aan deze kruising. We vroegen reeds eerder om dit op te lossen door het fietspad thv de kruising in het rood uit te voeren. Het bestuur meldde dat het prijsbestek voor de aanpassing werd aangevraagd. Hopelijk wordt dit zéér snel uitgevoerd vooraleer er ongevallen met lichamelijke letsels gebeuren.
- De nieuwe voorrangsregeling aan het afrittencomplex Pontbeek/Vliegwezenlaan is te absurd voor woorden. Je moet aan de universiteit gestudeerd hebben om deze ten volle te kunnen begrijpen. Maar iedereen "voelt" dat het niet klopt ! We hebben dit reeds meermaals gemeld, toendertijd zelfs op basis van de plannen. Raadslid Erik Beunckens heeft aan de voltallige gemeenteraad gevraagd (gesmeekt) om eens een uurtje ter plaatse te gaan kijken tijdens de donkere spitsuren, zodat ze zelf kunnen vaststellen welke gevaarlijke situaties er hierdoor ontstaan. We vragen dat deze gewijzigde voorrangsregeling herbekeken wordt. Het bestuur gaf aan dat er nog signalisatie ontbreekt (o.a. ook door AWV) maar wilt NIET ingaan op het herbekijken van deze voorrangsregeling. Het is wachten op het eerste zware ongeval ...
De audio-opname over het punt verkeers(on)veiligheid kan je hier beluisteren.

Integrale toelichting Gemeenteraad 20 november 2023
Integrale toelichting Raad voor Maatschappelijk Welzijn 20 november 2023