Radio B-A-Z Weer van A tot Z

Op deze pagina vindt U vermeldenswaardige informatie aangaande de vorige Gemeenteraden. Tevens vindt U onder elke Gemeenteraad "links" naar de integrale toelichting van deze Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, met uitsluiting van de agendapunten voor de "besloten zitting".
Deze raden zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Normaal gaan deze door in de raadszaal in het oude gemeentehuis, maar omwille van herstellingswerken hebben deze momenteel plaats in de vergaderzaal van het nieuw Hoofdcommissariaat Politie AMOW op de Asphaltcosite 150. Vanaf de maand mei zou de raadszaal in het gemeentehuis terug beschikbaar zijn.
Volgende gemeenteraad : maandag 15 april 2024 om 20.00 u, Hoofdcommissariaat politiezone AMOW (Asphaltcosite 150, Asse )
Historiek Agenda - Besluitenlijst - Notulen
Historiek Data - Audioverslagen -Archief

18 maart 2024
Uit de gemeenteraad van 18 maart 2024 zijn volgende items volgens onze fractie B-A-Z (Burgers van Asbeek tot Zellik) het vermelden waard : 
- In het kader van de opdracht 'Restauratie toren Sint-Martinuskerk te Asse' werd een bestek met nr. 2024/022 opgesteld door de ontwerper, Architect Veerle Nys bv, Stefaniastraat 63 te 1020 Brussel. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.238.925,08 excl. btw of € 1.499.099,35 incl. 21% btw (€ 260.174,27 btw medecontractant). In dit dossier zijn naast het zuivere herstel van de schade na de storm ook essentiële onderhoudswerken voorzien die aangehaald zijn in het bijgevoegde verslag van Monumentenwacht.
Standaardpremie (erfgoed) : - € 350.000
Uitbetaling verzekering stormschade: - € 328.882,61
Totale kost gemeente: € 820.216,74
“Ik had twee dingen onthouden vlak na de storm: dat de gemeente goed verzekerd is voor stormschade en dat het geraamte van de kerk goed intact bleef. Daarom frons ik nu mijn wenkbrauwen over dit enorme bedrag dat we zelf nog moeten betalen”, sprak Erik Beunckens van onze fractie. Ook van de andere oppositiepartijen Anders en Groen kwam hetzelfde signaal. Wij hebben dit dossier dan ook niet goedgekeurd. (Zie ook artikel in het Nieuwsblad van 20 maart 2024 hier)

- Onze fractie (Erik Beunckens) voegde volgende 4 punten toe aan de agenda :
1. Dertien gemeenten in het Pajottenland stapten mee in een actie van de Imkers van het Pajottenland om iets te doen aan de opmars van de Aziatische hoornaar. Deze gemeenten verdelen gratis lokpotten onder hun inwoners om koninginnen te vangen.
“De verdelging van de Aziatische hoornaar is belangrijk omdat ze onze eigen insecten en bijen bedreigd. Een nest Aziatische hoornaars kan tot twaalf kilogram insecten per jaar opeten. Dat brengt de bestuiving en dus ook de biodiversiteit in het gedrang”, zo klinkt het bij de imkers. “In het voorjaar vliegen de koninginnen uit om een plek te zoeken waar ze hun nest kunnen bouwen. Dat is een goed moment om lokvallen uit te zetten.”
Dertien gemeenten doen mee aan de actie. Hier kunnen inwoners een gratis lokval ophalen. Het gaat om Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Linkebeek, Pepingen, Gooik, Lennik, Roosdaal, Herne, Galmaarden, Bever, Ternat en Dilbeek. Dat mensen mee willen helpen aan het stuiten van de opmars van de Aziatische hoornaar is duidelijk. Op de meeste plaatsen gaan de lokvallen vlot de deur uit. Zo zat men in Halle op amper twee dagen tijd door een voorraad van 300 lokpotten heen. (Bron NB 1 maart)
Waarom is Asse (nog) niet mee gestapt in deze actie ? Of was men niet (tijdig) op de hoogte ? Er werd nochtans ook een oproep verzonden naar 17 Pajotse gemeenten, waaronder Asse (zie brief in bijlage). En overweegt het bestuur om dringend aan deze zeer nuttige dienstverlening naar de bevolking alsnog deel te nemen ? Er zou een overleg lopen met de gemeente, zie https://www.imkerspajottenland.be/index.php/azh-2024
Update : net voor de indiening van dit punt verneem ik op 11/03 dat de Assese milieuraad daarvoor honderd gratis lokpotten verdeelt om de nieuwe koninginnen te vangen die momenteel uitvliegen. Dit is al een goed begin maar absoluut onvoldoende voor ons grondgebied, waar er 400 à 500 zouden moeten uitgezet worden.
Het bestuur antwoordde dat de huidige 100 lokpotten dienen als een proefproject dat naderhand geëvalueerd zal worden. Wij betreuren deze trage gang van zaken waardoor tijdens het seizoen 2024 (maart/april) niet adequaat opgetreden wordt.

2. Aan het voormalige café De Zwaan in Zellik gebeuren momenteel belangrijke werken en er hangt nu een plaat met de naam “MIAMI”. Het voormalige El Cigno is nu een tijd gesloten, de buurt herleeft en er zijn geen straatraces meer. Toen El Cigno open was, werd dikwijls politietussenkomst gevraagd voor geluidsoverlast hoofdzakelijk tijdens nacht van zaterdag op zondag. Anderzijds was collega G. Verdoodt regelmatig getuige op zondagmorgen van aanwezigheid van voertuigen met Franse nummerplaten … Dit herinnert ons aan de tijd dat de discotheek "Palm Beach" op de Brusselsesteenweg op de grens van Zellik en Kobbegem begon te verloederen ! Uiteindelijk is toenmalig Burgemeester De Keersmaecker moeten tussenkomen om de zaak definitief te sluiten.
Welke zaak wordt “MIAMI” nu ? Als je de inrichting ziet vrezen we niet veel goeds. En zeker niet in vergelijking met het rustige dorpscafé De Zwaan destijds. Worden er openingsuren opgelegd, rekening houdende met de vorige slechte ervaring ? Werd er een vergunning voor deze nieuwe zaak afgeleverd ? Zijn de stedenbouwkundige voorschriften van 29/08/2005 van toepassing? Deze bepalen : BESTEMMING : Deze zone is vnl. bedoeld als bescherming en instandhouding van het huidige café De Zwaan. Enkel functies die thuishoren in een centrumgebied en complementair zijn aan het café De Zwaan zijn toegelaten. NIEUWBOUW : Achter het bestaande café De Zwaan kunnen nieuwe gebouwen worden opgericht in de strook voor bijgebouwen op voorwaarde dat ze niet zichtbaar zijn vanaf de Brusselsesteenweg en complementair zijn aan het café De Zwaan en de leefbaarheid of instandhouding ervan kunnen verzekeren. BESTAANDE BEBOUWING : Dient bewaard te blijven in zijn oorspronkelijke staat. BESCHERMING : Ingeval van erkenning of opname op de lijst van beschermde monumenten en landschapen treden de voorschriften van het beschermingsbesluit in de plaats van de voorschriften.
Burgemeester Van Elsen antwoordde dat dit dossier van zéér kortbij gevolgd wordt en dat niet geaarzeld zal worden op te treden bij de minste abnormaliteit.

3. Op de Vliegwezenlaan werden o.a. 6 parkeerplaatsen gecreëerd naar aanleiding van de her aanleg. Het is te noteren dat het aantal beschikbare parkingplaatsen drastisch verminderd werd. De toegang tot deze 6 plaatsen voor passagiers werd o.i. onoordeelkundig aangelegd.
1° Situatie bij deze parkeerplaatsen op de Vliegwezenlaan :
a) Bestuurder stapt uit : gevaar dat hij gegrepen wordt of zijn deur wordt aangereden
b) Nadien voertuig verplaatsen om passagiers te laten uitstappen (op de foto 1 kan het alleen in de modder, maar eerstdaags zal een haagje dit beletten). En hoe dan kleine kinderen uit het voertuig krijgen?
2° Vergelijking met aanleg Bloklaan, zie foto 2 : Hier werd een strook tussen fietspad en gestationeerde wagens aangelegd waarbij in- en uitstappen van personen aan boord van de wagen wordt vergemakkelijkt. Uiteraard steeds met de nodige voorzichtigheid.
Vragen :
a) Kan enige standaardisatie niet overwogen worden ?
Toelichting bij de dagorde gemeenteraad pagina 12 van 12
b) Kan men voor de 6 gecreëerde parkeerplaatsen op de Vliegwezenlaan de toegankelijkheid voor de inzittenden van de wagen verbeteren, naar analogie met de Bloklaan ? Vergeten we niet dat er (nog) intens(er) verkeer is op de Vliegwezenlaan sinds het afsluiten van de afrit op de Pontbeek.
Het bestuur antwoordde dat ze deze situatie zullen onderzoeken en een gepaste oplossing zullen voorstellen.

4. Op 20 november 2023 diende ik een punt in waar o.a. de regeling van de verkeerslichten op de Brusselsesteenweg in Kobbegem in vraag werd gesteld. Wetende dat AWV hiervoor verantwoordelijk is, wisten we dat dit "efkens" zou kunnen duren. De gemeente zou het nodige gedaan hebben om op een aanpassing aan te dringen.
Nu, 4 maand later, moeten we vaststellen dat er nog steeds niets gedaan is aan de aanpassing van deze verkeerslichten, met bijna dagelijks onnodige files tot gevolg.
Op 11 maart bvb. stond er op een bepaald ogenblik weer een file - ik stond er zelf in - die tot ver op de Pontbeek reikte en waarvoor de lichten aan Lukoil & Broekooi NIET verantwoordelijk waren. Zelfs bij de groene fase aan deze 2 verkeerslichten stond het verkeer stil. Massale en onnodige frustraties, luchtvervuiling, tijdverlies, …
Zo werkt men sluipverkeer absoluut in de hand. Aan 30km/h is men via Bekkerzeel een stuk sneller in Asse. Het wordt nu toch écht "Hoog tijd" dat AWV bepaalde prioriteiten stelt en hier “am schnellsten” iets aan doet ! We verzoeken het bestuur hiertoe AWV nogmaals dringend & dwingend te verzoeken.
De burgemeester antwoordde dat de metingen gedaan zijn maar dat er momenteel bij AWV (Administratie Wegen Vlaams-Brabant) geen planner (meer) beschikbaar is die dit dossier dient op te volgen, zodat gewacht moet worden op de aanwerving van een nieuwe planner. Dit probleem zal dus nog enige tijd aanslepen. Er werd gesuggereerd om - in afwachting - de politie het verkeer te laten regelen en de rekening naar de Vlaamse Overheid te sturen, om aan te tonen dat dit soort situaties dus echt niet kunnen !

Integraal Audioverslag Gemeenteraad 18 maart 2024
Integrale toelichting Gemeenteraad 18 maart 2024
Notulen Gemeenteraad van 18 maart 2024 (beschikbaar na goedkeuring op 15/04)
Integrale toelichting Raad voor Maatschappelijk Welzijn 18 maart 2024
Notulen Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 maart 2024 (beschikbaar na goedkeuring op 15/04)

19 februari 2024

Uit de gemeenteraad van 19 februari 2024 zijn volgende items volgens onze fractie B-A-Z (Burgers van Asbeek tot Zellik) het vermelden waard : 
- De gemeenteraad keurde in zitting van 17 juni 2019 het gemeentelijk retributiereglement op het ambtelijk opruimen of verwijderen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente Asse goed. Er geldt heden een (geïndexeerd) minimumtarief van 294,91 euro.
Iemand die betrapt wordt op sluikstorten krijgt eveneens een GAS-boete opgelegd, die normaliter 80 euro bedraagt.
Er worden tegen deze retributie tal van bezwaarschriften ingediend omdat het totale bedrag (374,91 euro) vaak als onbillijk, onredelijk en disproportioneel wordt beschouwd, zeker indien het gesluikstorte afval een enkel papiertje (bv. weggegooid parkeerticket) of een kleine kartonnen doos met papierafval betreft.
Het non bis in idem-beginsel verzet zich tegen een dubbele sanctionering, waardoor bij een onredelijk hoog minimumtarief voor een klein sluikstort dit als een dubbele bestraffing zou kunnen worden beschouwd.
Het lijkt aangewezen om bij de tarieven een splitsing te maken tussen enerzijds een klein sluikstort (<50cmx50cmx50cm) en anderzijds een groot sluikstort (> 50cmx50cmx50cm). Bij het ambtshalve opruimen van kleine sluikstorten (<50cmx50cmx50cm afvalstoffen) door de gemeente wordt voortaan het bedrag van de retributie vastgesteld op 50 euro ipv 294,91 euro.
- Grondafstand en aanleg Wegenis. Omgevingsvergunningsaanvraag strekkende tot het verkavelen van gronden te Zellik, Vliegwezenlaan. Het is een verbetering tegenover de 2 eerdere projecten, maar dat verandert niets aan de argumenten die we vroeger gebruikt hebben, dat de gemeente vol zit, dat er alleen nog éénsgezinswoningen mogen komen, dat wij op termijn de infrastructuur niet hebben voor grote aantallen aangaande ontspanning, sport, onderwijs. In de motivatie lezen we dat toekomstige bijkomende ontwikkelingen niet uitgesloten zijn. Onze fractie blijft faliekant tegen en heeft TEGEN gestemd.
- Het staat recentelijk in de wet dat winkeliers en andere bedrijven cash betalingen moeten aanvaarden. Dat betekent meteen dat ook bvb. bibliotheken, containerparken en zwembaden moeten volgen. Ons raadslid Erik Beunckens vroeg welke de huidige regeling exact is in het zwembad, de beide bibliotheken en containerparken, en hoe en tegen wanneer - zo nodig - het bestuur zich in regel zal stellen met deze nieuwe verplichting. Burgemeester Van Elsen antwoordde : "Wij zullen ons schikken naar het uitvoeringsbesluit en dan zullen we terug cash-betalingen moeten aanvaarden op het containerpark. Bij onze andere diensten kan men nog altijd cash betalen."

Integrale toelichting Gemeenteraad 19 februari 2024
Notulen Gemeenteraad van 19 februari 2024
Integrale toelichting Raad voor Maatschappelijk Welzijn 19 februari 2024
Notulen Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19 februari 2024

15 januari 2024

Uit de gemeenteraad van 15 januari 2024 zijn volgende items volgens onze fractie B-A-Z (Burgers van Asbeek tot Zellik) het vermelden waard : 
- De fietskluizen aan het station van Asse kunnen enkel digitaal betaald worden.
- Het Vastgoedinformatieplatform is een generiek gegevensdelingsplatform dat de uitwisseling van vastgoedinformatie (vroegere stedenbouwkundige inlichtingen) mogelijk maakt. De verschillende aanvragers kunnen vastgoedinformatie verkrijgen via één eenvoudige weg in het kader van een verkoop of langdurige verhuur. Het platform verzamelt data uit de aangesloten, centrale bronnen waarna de bevoegde gemeente het dossier verrijkt via het platform en na een kwaliteitscontrole het dossier aflevert aan de aanvrager.
Vanaf oktober 2022 ging het Vastgoedinformatieplatform van start voor notarissen en vastgoedmakelaars en zullen steeds meer steden en gemeenten aanvragen behandelen via het nieuwe systeem. Op 1 januari 2024 verlopen alle aanvragen voor elk perceel in Vlaanderen via het platform. Een nieuwe retributie van 170 euro werd voorgesteld per aanvraag. Ons raadslid Erik Beunckens stelde voor om dit gratis te maken voor burgers die hun eigen informatie willen nakijken om deze te kunnen valideren. Hier werd NIET op ingegaan.
- Sinds de werken aan de Brusselsesteenweg (N9) te Walfergem, ervaren bewoners over een strook, lopende van Feestzaal 't Fonteintje tot aan de Delhaize, problemen met grondwater die ze de voorbije decennia nooit gehad hebben. Ook de overvloedige regenval van de voorbije maanden zou hier absoluut niets mee te maken hebben, wel verkeerde en/of ontbrekende en/of slecht gerealiseerde ondergrondse aansluitingen.
Er werd gesuggereerd om een onafhankelijk expert aan te stellen. Nadien is gebleken dat men hier niet wenst op in te gaan. De volledige uitleg van de Schepen kan u nalezen in het verslag van deze gemeenteraad.
Integrale toelichting Gemeenteraad 15 januari 2024
Notulen Gemeenteraad van 15 januari 2024

18 december 2023
Uit de gemeenteraad van 18 december 2023 zijn volgende items volgens onze fractie B-A-Z (Burgers van Asbeek tot Zellik) het vermelden waard :
- De strategische nota als leidraad om het traject kind- en jeugdvriendelijke gemeente de komende jaren verder uit te werken werd goedgekeurd (Punt O.P.10)
- Aangaan van leningen ter financiering van investeringen (Punt O.P.17) & Aanpassing financieel meerjarenplan 5 2020-2026 (Punt O.P.21). Onze fractie stemde telkens TEGEN; dit beleid met overmatige megalomane projecten is niet het onze en zorgt ervoor dat de schuld per inwoner historisch (te) hoog wordt, wat een bedreiging betekent voor noodzakelijke investeringen in de toekomst.
- De hulpverleningszone Vlaams Brabant West, waaronder de brandweer en ziekenvervoer valt, zal ons (Gemeente Asse) in 2024 2.426.078 euro kosten. Dit is 5,65% van de totale kostprijs (Punt O.P.18)
- De politiezone AMOW (de gemeenten Asse, Merchtem, Opwijk & Wemmel), zal ons (Gemeente Asse) in 2024 4.214.140,33 euro kosten. (Punt O.P.19)
- Raadslid Gilbert Verdoodt (B-A-Z) vroeg cijfers op in het kader van de week van de handhaving. Deze cijfers worden hier gepubliceerd zodra beschikbaar.
- Raadslid Erik Beunckens (B-A-Z) bracht opnieuw de Onveiligheid aan het afrittencomplex Vliegwezenlaan/Pontbeek ter sprake. (Punt O.T.4). De inhoud van dit punt vindt U hier.
Waar we vorige maand nog alleen stonden, kwam er nu steun van de raadsleden Niel Delgouffe (Anders) en Finke Jacobs (Groen). De conclusie is dat er zéér dringend een evaluatie dient plaats te vinden teneinde oplossingen te bieden om dit afrittencomplex zo veilig mogelijk te maken, het KISS principe indachtig : “Keep It Stupid and Simple” ! Oordeelt U zelf : U kan het hele debat over dit punt hier herbeluisteren.

Integrale toelichting Gemeenteraad 18 december 2023
Integrale toelichting Raad voor Maatschappelijk Welzijn 18 december 2023


20 november 2023
Uit de gemeenteraad van 20 november 2023 zijn volgende items volgens onze fractie B-A-Z (Burgers van Asbeek tot Zellik) het vermelden waard :
- Uw dure drinkwaterfactuur bestaat uit 4 delen : 1. het vast recht (50€, 10€ korting per gedomicilieerde), 2. de échte waterprijs (±45% van het totaalbedrag), 3. de gemeentelijke bijdrage (±30% van het totaalbedrag) en 4. de bovengemeentelijke bijdrage (±22% van het totaalbedrag). Cijfers zijn bij benadering en kunnen varieren naargelang gezinssamenstelling en het verbruik) De bovengemeentelijke bijdrage moet elk jaar door de gemeenteraad worden goedgekeurd, op voorstel van Farys. Ons raadslid Gilbert Verdoodt vroeg om deze tarieven NIET te indexeren, want velen hebben het nu al moeilijk om hun facturen betaald te krijgen, zeker ook in appartementsgebouwen met 1 centrale teller. Het bestuur wou hier niet op ingaan en voor 2024 zal U dus als burger het maximum betalen. Onze fractie stemde TEGEN. (Meer info over deze "bijdragen" : vindt U hier.
- Tijdens de werken aan het station van Zellik verdween het zebrapad. Wij vroegen een tijd geleden om dit dringend terug aan te brengen. Dit gebeurde vorige week.
- De lichten op de N9 in Kobbegem zijn slecht geregeld en zorgen bijna dagelijks tijdens de spitsuren voor lange files, soms tot 2km lang, die er vroeger niet waren. Deze lichten blijken "een eigen leven te leiden", want enige logica is er niet te vinden. Gezien de N9 een gewestweg is, mag de gemeente hieraan niets doen, maar ze kan wel aandringen bij AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) om dit zo snel mogelijk op te lossen. Raadslid Erik Beunckens heeft aangedrongen om AWV "een schop onder hun kont" te verkopen teneinde dit zo snel mogelijk op te lossen.
- Met de invoering van de nieuwe centrumzone's 30km/h staan er nog veel verkeersborden van vroeger die voor verwarring zorgen. We vroegen om al deze verkeersborden zo snel mogelijk te verwijderen zodat de situatie voor iedereen minstens duidelijk is.
- De kruising tussen de fietssnelweg en de rijbaan in het centrum van Zellik (nabij de fontein) is levensgevaarlijk, gezien beide zijn gegoten in zwarte asfalt en er dus geen duidelijk onderscheid is aan deze kruising. We vroegen reeds eerder om dit op te lossen door het fietspad thv de kruising in het rood uit te voeren. Het bestuur meldde dat het prijsbestek voor de aanpassing werd aangevraagd. Hopelijk wordt dit zéér snel uitgevoerd vooraleer er ongevallen met lichamelijke letsels gebeuren.
- De nieuwe voorrangsregeling aan het afrittencomplex Pontbeek/Vliegwezenlaan is te absurd voor woorden. Je moet aan de universiteit gestudeerd hebben om deze ten volle te kunnen begrijpen. Maar iedereen "voelt" dat het niet klopt ! We hebben dit reeds meermaals gemeld, toendertijd zelfs op basis van de plannen. Raadslid Erik Beunckens heeft aan de voltallige gemeenteraad gevraagd (gesmeekt) om eens een uurtje ter plaatse te gaan kijken tijdens de donkere spitsuren, zodat ze zelf kunnen vaststellen welke gevaarlijke situaties er hierdoor ontstaan. We vragen dat deze gewijzigde voorrangsregeling herbekeken wordt. Het bestuur gaf aan dat er nog signalisatie ontbreekt (o.a. ook door AWV) maar wilt NIET ingaan op het herbekijken van deze voorrangsregeling. Het is wachten op het eerste zware ongeval ...
De audio-opname over het punt verkeers(on)veiligheid kan je hier beluisteren.

Integrale toelichting Gemeenteraad 20 november 2023
Integrale toelichting Raad voor Maatschappelijk Welzijn 20 november 2023